การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   132.53 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer) ยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน 18 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   150.29 KB

  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(DC1,DR1)


 • ขนาดไฟล์

   44.06 KB

  จ้างซ่อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 60KVA 


 • ขนาดไฟล์

   139.85 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120 KVA 


 • ขนาดไฟล์

   139.99 KB

  จ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application Firewall จำนวน 1 งาน 


 • ขนาดไฟล์

   146.88 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 


 • ขนาดไฟล์

   121.06 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer) ยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน 4 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   98.86 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม AutoCAD LT 2016 จำนวน 37 Licenses 


 • ขนาดไฟล์

   108.30 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon จำนวน 3 เครื่อง 


 • ขนาดไฟล์

   119.59 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer ยี่ห้อ Printronix จำนวน 16 เครื่อง 


 • ขนาดไฟล์

   142.63 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 


 • ขนาดไฟล์

   161.62 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟท์แวร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 งาน 


 • ขนาดไฟล์

   160.85 KB

  งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาชนิดต่อเนื่องใช้กับเครื่องพิมพ์ด้วยความร้อนพกพา


 • ขนาดไฟล์

   143.52 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • ขนาดไฟล์

   134.58 KB

  งานจ้างบำรุงรักษา ระบบ Web Application Firewall