ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     1.10 MB

    ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System BCMS) ของการประปานครหลวง เลขที่ จท.60/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • ขนาดไฟล์

     1.00 MB

    งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) และนำแผนไปปฏิบัติ ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน และขอรองรับระบบ ISO45001 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เลขที่ จท.71/2565