การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   18.83 KB

  เช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงชนิด MPLS จำนวน 3 วงจร เพื่อใช้งานที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 


 • ขนาดไฟล์

   18.35 KB

  เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบ 3G/4G สำหรับระบบ WLMA จำนวน 95 เลขหมาย


 • ขนาดไฟล์

   17.85 KB

  งานเช่าใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Adobe Photoshop CC 5 Licenses และ Power BI 53 Licenses)


 • ขนาดไฟล์

   17.02 KB

  ผงานซื้อโปรแกรม Adobe Captivate จำนวน 5 Licenses 


 • ขนาดไฟล์

   60.32 KB

  งานเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 


 • ขนาดไฟล์

   18.70 KB

  งานซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Cisco5500Series Wireless Controller Additive Capacity License)


 • ขนาดไฟล์

   21.58 KB

  งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด ALL In One 


 • ขนาดไฟล์

   18.81 KB

  งานเช่าใช้เลขหมายโทรศัพท์ 95 เลขหมาย สำหรับงาน WLMA 


 • ขนาดไฟล์

   33.47 KB

  งานเช่าวงจรสื่อสาร จำนวน 18 วงจร (ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร)