ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   281.36 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-15 โดยวิธีพิเศษ 


 • ขนาดไฟล์

   90.05 KB

  งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สถาบันพัฒนาวิชาการประปาที่เชียงราก สัญญา ฝบค(จล)-01 


 • ขนาดไฟล์

   310.85 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-07 โดยวิธีพิเศษ (ทบทวนราคาครั้งที่ 1) 


 • ขนาดไฟล์

   213.37 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.129 โดยวิธีพิเศษ


 • ขนาดไฟล์

   2.61 MB

  งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV สัญญา CS-902(R) โดยวิธีคัดเลือก 


 • ขนาดไฟล์

   616.29 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/1


 • ขนาดไฟล์

   573.54 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/2 


 • ขนาดไฟล์

   1.98 MB

  งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PMP-901(R) 


 • ขนาดไฟล์

   742.68 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-15 


 • ขนาดไฟล์

   317.66 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-901


 • ขนาดไฟล์

   880.30 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH-901 


 • ขนาดไฟล์

   38.08 KB

  งานสำรวจสภาพชั้นดิน และสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901 


 • ขนาดไฟล์

   862.98 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD2-902(MOU4) 


 • ขนาดไฟล์

   932.95 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.125 


 • ขนาดไฟล์

   569.48 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.124