ประกาศการประปานครหลวง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าน้ำประปาที่เกินกำหนด


 • ขนาดไฟล์

   342.42 KB

  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิราคาค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมา (Bulk Sale)


 • ขนาดไฟล์

   250.18 KB

  ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา ฯ


 • ขนาดไฟล์

   54.57 KB

  ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตใช้น้ำดิบจากคลองประปา และอัตราค่าน้ำดิบ


 • ขนาดไฟล์

   484.27 KB

  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอลดค่าติดตั้งประปาใหม่


 • ขนาดไฟล์

   271.68 KB

  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการยกย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   261.28 KB

  ประกาศ เรื่อง อัตราค่าน้ำประปาสำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์


 • ขนาดไฟล์

   463.74 KB

  ประกาศ เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่