ระเบียบการประปานครหลวง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   433.95 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของ กปน. 2544


 • ขนาดไฟล์

   888.71 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว พ.ศ. 2547


 • ขนาดไฟล์

   418.92 KB

  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552


 • ขนาดไฟล์

   292.54 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 15 ว่าด้วย การอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544


 • ขนาดไฟล์

   2.19 MB

  ระเบียบ ฉบับที่ 18 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2557)


 • ขนาดไฟล์

   2.47 MB

  ระเบียบ ฉบับที่ 27 ว่าด้วย มาตรฐานจริยธรรมฯ พ.ศ. 2559


 • ขนาดไฟล์

   870.73 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 30 ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2544


 • ขนาดไฟล์

   541.53 KB

  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระเบียบ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2552


 • ขนาดไฟล์

   331.22 KB

  แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระเบียบ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2557


 • ขนาดไฟล์

   640.04 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 42 ว่าด้วย การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ กปน. พ.ศ. 2559


 • ขนาดไฟล์

   1.36 MB

  ระเบียบ ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปาใหม่ พ.ศ. 2558


 • ขนาดไฟล์

   591.70 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558


 • ขนาดไฟล์

   126.68 KB

  ระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ.2563


 • ขนาดไฟล์

   495.37 KB

  ระเบียบ ฉบับที่ 53 การขอยกเลิกใช้น้ำฯ พ.ศ. 2557


 • ขนาดไฟล์

   1.18 MB

  ระเบียบ ฉบับที่ 56 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2557