เกี่ยวกับ กปน.

ทิศทางขององค์กร

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล

แนวคิดในการดำเนินงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของท่านผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการทุกสายงาน สะท้อนการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร กปน. และนับเป็นอีกหนึ่งแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

(หัวข้อเนื้อหา)

(เนื้อหา ย่อหน้าที่ 1)

(เนื้อหา ย่อหน้าที่ 2)

(เนื้อหา ย่อหน้าที่ 3)

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลอื่น ๆ