วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม ของเรา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :

วิสัยทัศน์


“ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี”
  (Quality Water for Quality Living)

พันธกิจ


1

ดำเนินธุรกิจหลักด้านน้ำอย่างครบวงจร โดยให้บริการน้ำที่มีมาตรฐานคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึง

2

องค์กรที่มีความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ   

3

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน   

ค่านิยม


“คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวว่องไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน.”

“Qwater”