อัตราค่าน้ำและบริการ

อัตราค่าน้ำประปา (WATER TARIFFS)

ตั้งแต่ ธันวาคม 2542 / Effective December 1999


ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (Residence)

ที่พักอาศัย

ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร    ราคาค่าน้ำบาท/ลูกบาศก์เมตร   ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร   ราคาค่าน้ำ บาท/ลูกบาศก์เมตร   
0-308.500-109.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท
31-4010.0311-2010.70
41-5010.3521-3010.95
51-6010.6831-4013.21
61-7011.0041-5013.54
71-8011.3351-6013.86
81-9012.5061-8014.19
91-10012.8281-10014.51
101-12013.15101-12014.84
121-16013.47121-16015.16
161-20013.80161-20015.49
มากกว่า 20014.45มากกว่า 20015.81

หมายเหตุ

  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน

อัตราค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ พฤศจิกายน 2549


ขนาดมาตรวัดน้ำ

ค่าบริการรายเดือน (บาท/เดือน)

Ø 1/2 นิ้ว25.-
Ø 3/4 นิ้ว40.-
Ø 1 นิ้ว50.-
Ø 1 1/2 นิ้ว80.-
Ø 2 นิ้ว300.-
Ø 3 นิ้ว400.-
Ø 4 นิ้ว500.-
Ø 6 นิ้ว900.-
Ø 8 นิ้ว1,100.-
Ø 12 นิ้ว3,500.-
Ø 16 นิ้ว5,000.-

อัตราค่าบริการรายเดือนใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อและอปุกรณ์รวมทั้งการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระให้ถูกต้อง เหมาะสมตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(4) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510