คำสั่ง / นโยบาย

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน กปน พ.ศ. 2566


 • ขนาดไฟล์

   77.84 KB

  ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ


 • ขนาดไฟล์

   471.98 KB

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564


 • ขนาดไฟล์

   59.37 KB

  ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)


 • ขนาดไฟล์

   1.12 MB

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง


 • ขนาดไฟล์

   366.87 KB

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


 • ขนาดไฟล์

   787.35 KB

  นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2563


 • ขนาดไฟล์

   14.37 MB

  แนวทางปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์


 • ขนาดไฟล์

   434.92 KB

  นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2562


 • ขนาดไฟล์

   75.51 KB

  นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (WHISTLE BLOWING POLICY)


 • ขนาดไฟล์

   128.75 KB

  นโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น


 • ขนาดไฟล์

   305.71 KB

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน.


 • ขนาดไฟล์

   428.27 KB

  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส