มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง / คำสั่ง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.24 MB

  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561


 • ขนาดไฟล์

   1.22 MB

  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ


 • ขนาดไฟล์

   1.12 MB

  นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน