กปน. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ยกระดับการให้บริการรับชำระเงินค่าบริการอื่น ๆ ผ่านร้าน 7-Eleven ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน COUNTER SERVICE ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด พัฒนาระบบการให้บริการรับชำระเงินค่าบริการอื่น ๆ ของ กปน. (รับชำระใบแจ้งราคา) ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน COUNTER SERVICE โดยมีอัตราค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ ครอบคลุมการรับชำระค่าติดตั้งประปา ค่าเพิ่ม/ลดขนาดมาตร การรับเงินล่วงหน้าค่าน้ำประปา ค่าซื้อน้ำเป็นรถและค่าขนส่ง ค่าทดสอบมาตร ค่าซื้อน้ำดิบ ค่าบริการฝากมาตร ค่าย้ายมาตร ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ค่าฝึกอบรม ค่าสำรวจหาจุดรั่วภายในสถานที่ใช้น้ำ ค่าซ่อมท่อภายในสถานที่ใช้น้ำ ค่าสำรวจและซ่อมท่อรั่วในสถานที่ใช้น้ำ ค่าบริการล้างถังพักน้ำ-ขนาดเล็ก ค่าบริการล้างถังพักน้ำ-ขนาดใหญ่ และค่าบริการตรวจสอบระบบประปาภาคครัวเรือน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของ กปน. ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมชำระเกินกำหนด (15 บาท) ค่าธรรมเนียมระงับน้ำชั่วคราว (107 บาท) ค่าธรรมเนียมระงับน้ำ (ร้อยละ 10 และร้อยละ 20) ได้เช่นเดิม ทั้งช่องทางจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา (อัตราค่าบริการ 10 บาท ต่อรายการ) แอปพลิเคชัน COUNTER SERVICE (อัตราค่าบริการ 5 บาท ต่อรายการ) รวมถึงแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์ (e-Service) ของ กปน. (อัตราค่าบริการพิเศษ 5 บาท ต่อรายการ จากเดิม 8 บาท ต่อรายการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR