สายงานบริหาร

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   64.50 KB

  ส่วนเลขานุการ รองผู้ว่าการ(บริหาร)


 • ขนาดไฟล์

   27.50 KB

  กองสารสนเทศงานบุคคล


 • ขนาดไฟล์

   44.50 KB

  ชวก.(บค)


 • ขนาดไฟล์

   95.50 KB

  ฝ่ายกฎหมาย


 • ขนาดไฟล์

   358.55 KB

  ฝ่ายบริการกลาง