อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ

อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ

อัตราค่าน้ำตั้งแต่ ธันวาคม 2542


ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย

ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร     ราคาค่าน้ำบาท/ลูกบาศก์เมตร    ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร    ราคาค่าน้ำ บาท/ลูกบาศก์เมตร   
0-30 8.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 45.00 บาท 0-10 9.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท
31-40 10.03 11-20 10.70
41-50 10.35 21-30 10.95
51-60 10.68 31-40 13.21
61-70 11.00 41-50 13.54
71-80 11.33 51-60 13.86
81-90 12.50 61-80 14.19
91-100 12.82 81-100 14.51
101-120 13.15 101-120 14.84
121-160 13.47 121-160 15.16
161-200 13.80 161-200 15.49
มากกว่า 200 14.45 มากกว่า 200 15.81

หมายเหตุ

  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)
  • การขายเหมา(Bulk Sale) มีราคาเฉลี่ยดังนี้

– ประเภทที่พักอาศัย 10.50 บาท/ลบ.ม.

– ประเภทอื่นๆ 13.00 บาท/ลบ.ม. 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน