หน้าหลัก >> ระเบียบและหลักเกณฑ์
ระเบียบและหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ (16 พ.ค. 2561)
ระเบียบกปน. พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)

หน้า : [1]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปี 2561 (งานจัดจ้าง : ฉบับปรับปรุงตาม คำสั่ง กปน. ที่ 745/2560)
  ปี 2561 (งานจัดซื้อ : ฉบับปรับปรุงตาม คำสั่ง กปน. ที่ 745/2560)
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ.2555
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125