ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  E-Auction
  งานจ้างออกแบบฯ
  สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
  ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
  ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วยงานอื่นๆ)
ประกาศราคากลางสำหรับงานที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
  ราคากลางงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ราคากลางงานสำนักงานประปาสาขา
  ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางโดยวิธีกรณีพิเศษ
  ราคากลางโดยวิธีพิเศษ
  ราคากลางงานจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงและคัดเลือก
  ราคากลางสายงานผลิตและส่งน้ำ
  การแก้ไขสัญญา
ทะเบียนผู้รับจ้างเงินบาท
  ผู้รับจ้างชั้น 2
  ผู้รับจ้างชั้น 1
  ผู้รับจ้างชั้น 3
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  หลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. ฉบับที่ 64
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ
  ประกาศร่าง TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ราคากลาง
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปี 2561 (งานจัดจ้าง)
  ปี 2561 (งานจัดซื้อ)
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125