ค้นหา
 
คำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปา

 
 

จำนวนหน่วยที่ใช้

ประเภท

ขนาดมาตรวัดน้ำ(นิ้ว)


หมายเหตุ : การคำนวณค่าน้ำบนเว็บไซต์นี้ ใช้เฉพาะการคำนวณในเงื่อนไขปกติไม่นับรวมกรณีพิเศษอื่นๆ ดังนั้นหากผลการคำนวณไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงานประปาสาขาอีกครั้ง

ข้อยกเว้นในการคำนวณค่าน้ำประปา

การใช้น้ำในเงื่อนไขต่อไปนี้ ไม่สามารถคำนวณด้วยโปรแกรมนี้ได้

1. ระยะเวลาการใช้น้ำมากกว่า 1เดือน
2. ผู้ใช้น้ำประเภทรายกลุ่มที่ทำสัญญาไว้กับกปน.
3. ผู้ใช้น้ำประเภทขายเหมาที่ทำสัญญาไว้กับกปน.
4. ผู้ใช้น้ำประเภททหารผ่านศึกที่ทำสัญญาไว้กับกปน.
5. ผู้ใช้น้ำที่ยกเลิกการใช้น้ำบาดาลและมาขอติดตั้งตามประกาศการประปานครหลวง เรื่องมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล
6. ผู้ใช้น้ำที่ได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. การใช้น้ำก่อนเดือนมิถุนายน 2547 ยังไม่มีการคำนวณค่าน้ำดิบ
8. กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณค่าน้ำประปา

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125