ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  
 สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่
 
 
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 
 เอกสารดาวน์โหลด
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร กปน. ร่วมสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
                                             

                                           

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เข้าร่วมงานการสัมมนาทางวิชาการของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานในพิธีและร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ข้อมูลโปร่งใส ไร้ทุจริต" เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 68 หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 239 คน ด้วย
 
 
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
 
             
 
     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะกรรมการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยมี นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร (สำนักผู้ว่าการ) กทพ. ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร (สำนักผู้ว่าการ) กทพ. ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ กปน. ได้ซักถามข้อสงสัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
 อบรมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ตอกย้ำ ปี’60 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
       
 
     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานประปาสาขาและ ฝสอ. จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และนำความรู้ไปปรับใช้ในการให้บริการประชาชน สอดรับกับปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อสั่งการนายกฯ ที่ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
.........................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ
อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ติดต่อ
 0 2504 0123 ต่อ 1128 และ 1269
..........................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinformation_center