เกี่ยวกับ กปน. >> รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภูมิใจ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  
 

คลิกเพื่อดูภาพรางวัลทั้งหมด


 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 เมษายน 2562
 
• พ.ศ. 2562
1. รางวัลชนะเลิศ Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนเล็กกว่า 5,000 ล้านบาท
2. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards 2019)
• พ.ศ. 2561
1. รางวัลชนะเลิศ Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนเล็กกว่า 5,000 ล้านบาท
2. โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018 สาขานวัตกรรมการประปาเพื่อประชาชน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบให้แก่ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง
3. รางวัล Golden Award ในการประกวด Thailand Kaizen Award 2018 จากผลงาน อุปกรณ์บำรุงรักษามาตรวัดน้ำ "Add space"
4. รางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" และประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2561 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  มอบให้แก่ นางสาวพัฒนา วิชชจุฑากุล ผู้อำนวยการกองจัดซื้อ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ และนางรณิดา อยู่ปาน หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้าง 2 กองบริหารสัญญาโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ
 
•  พ.ศ. 2560
1. รางวัลยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 
2. รางวัลชนะเลิศ Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนเล็กกว่า 20,000 ล้านบาท
3. รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2017 (APEA 2017) สาขา State Owned Enterprise
4. รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ครั้งที่ 25 จากโครงการสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แผนการรณรงค์เรื่อง "ประหยัดน้ำ” เพื่อรองรับภัยแล้งปี 2559
5. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการระบบประปาโรงเรียนจากรินหลวงสู่แม่กลอง
6. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลชมเชยระดับองค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานหุ่นยนต์ "ไกรทอง”
7. รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดังนี้
       - รางวัลดีเลิศ ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) จากแผนงานการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง
       - รางวัลชมเชย ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) จากแผนงานโครงการกล้าทำดี
       - รางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร มอบให้แก่ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน.
8. โล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560
9. รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2560 (IPv6 Awards 2017)
10. รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 (Best Practice Awards 2017) สาขาการบริหารจัดการที่ดี มอบให้แก่ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง
11. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards 2017)
12. รางวัล International Innovation Awards : IIA 2017 รางวัลชนะเลิศ สาขา Services & Solutions จากผลงาน "เสียงเสนาะ” (Leakage Yard on Cyber)
 
•  พ.ศ. 2559
1. รางวัล Thailand ICT Excellence Awards
2. รางวัล Winner สาขา Green Leadership
3. รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559
4. รางวัล องค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559
5. รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559
6. รางวัลชมเชย รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
7. ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
8. รางวัลชนะเลิศ Asian CSR Awards 2016
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2559
10. รางวัลชมเชย EIT-CSR Awards 2016 ประเภทชมเชย
 
•   พ.ศ. 2558
1. รางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 ในงาน World Water Forum ครั้งที่ 7
2. รางวัล ICT Excellence Awards 2015
3. รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2015
4. รางวัล คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558
5. ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย
6. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
      
 • พ.ศ. 2557
  1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
  2. รางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2014 (APEA 2014) ประเภทรางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards
  3. รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2557
  4. รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
  5. รางวัล Special Achievement in GIS Award : SAG 2014
  6. รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2557 สาขาการบริหารและพัฒนาองค์กร

  •  พ.ศ. 2556
  1. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
  2. รางวัลชมเชยประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น "ระบบเฝ้าติดตามและจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ำ"
  3. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 จากผลงาน โครงการ 3 จ. จอดจ่าย จร
  4. โรงงานผลิตน้ำบางเขนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

   
 • พ.ศ. 2555
  1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
  2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
  3. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
 • พ.ศ. 2554
  1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)
  2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
  3. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
  4. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทชมเชยระดับกลุ่มบุคคล)
  5. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2554 ประเภทภาครัฐวิสาหกิจทั่วไป
   
 • พ.ศ. 2553   
  1. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น 
  2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
  3. รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 
  4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2553
  ได้รับรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับ Data Center Room ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และระบบเครือข่าย
 • พ.ศ. 2552
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทการจัดการองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2551
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2550
  ได้ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Lab) ISO/IEC 17025:2005 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำของ กปน. เป็นที่ยอมรับ
 • พ.ศ. 2549
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • พ.ศ. 2548
  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
 • พ.ศ. 2547
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ0118
 • พ.ศ. 2545
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา (ฝ่ายพัฒนาบุคคลากร)
 • พ.ศ. 2545
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการซ่อมบำรุงระบบท่อประปา (สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว)
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการติดตั้งประปาใหม่ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย)
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตน้ำธนบุรี
 • พ.ศ. 2544
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการประชาชน
 • พ.ศ. 2543
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน
 • พ.ศ. 2543
  ชนะเลิศรางวัลบรรษัทภิบาล (การบริหารจัดการที่โปร่งใส)
 • พ.ศ. 2542
  มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง "น้ำประปาดื่มได้" ทุกพื้นที่
 • Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
  ipv6 ready
  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125