ระบบแผนที่แสดงตำแหน่งหัวดับเพลิง

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งหัวดับเพลิงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในการดับเพลิง หรือใช้ประโยชน์อื่นๆจากหัวดับเพลิงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ขณะนี้เปิดใช้งานสำหรับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. และ การประปานครหลวงเท่านั้น