ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
ข้อบังคับการประปานครหลวง

ข้อบังคับ ฉบับที่ 55 ว่าด้วย การเร่งรัดการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2521.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 90 ว่าด้วย การขออนุญาตฯ เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ พ.ศ. 2534.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 102 ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. 2538.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 110 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ พ.ศ. 2541.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 111 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2542.

ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ-การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริหารการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 121 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 115 ครั้งที่ 1).

ข้อบังคับ ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการฯ พ.ศ. 2552.

ข้อบังคับ ฉบับที่ 139 ว่าด้วย การมอบอำนาจเฉพาะอย่าง ฯ.


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!