ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
ข้อบังคับการประปานครหลวง

ข้อบังคับ .

ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วย การเร่งรัดการปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๒๑.

ฉบับที่ ๙๐ ว่าด้วย การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาตเพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ หรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปาหรือบริเวณคลองรับน้ำ ในเขตการประปานครหลวงและจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๓๑.

ฉบับที่ ๑๐๒ ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๓๘.

ฉบับที่ ๑๑๐ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดกรณีพนักงานหรือลูกจ้างกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๔๑.

ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒.

ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริหารการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๘ .

No.116 The Provision of Tap Water Delivery and Distribution Services and the Use of Tap Water B.E. 2558 (2015).

ฉบับที่ ๑๓๓ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๕๒.


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!