ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
ระเบียบการประปานครหลวง

ระเบียบ .

ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของการประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๔๔.

ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗.

ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑).

ฉบับที่ ๑๕ ว่าด้วย การขออนุญาตก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๔๔.

ฉบับที่ ๑๗ ว่าด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่การประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๔๗.

ฉบับที่ ๒๗ ว่าด้วย มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘.

ฉบับที่ ๓๐ ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกะ พ.ศ.๒๕๔๔.

ฉบับที่ ๓๐ ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกะ พ.ศ.๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑).

ฉบับที่ ๓๐ ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกะ พ.ศ.๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒).

ฉบับที่ ๔๒ ว่าด้วย การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้การประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๔๔.

ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วย การติดตั้งประปา พ.ศ.๒๕๕๘.

ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ.๒๕๕๗.

ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗.

ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วย การขอเลิกใช้น้ำ การงดจ่ายน้ำและการบรรจบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗.

ฉบับที่ ๕๖ ว่าด้วย การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗.

ฉบับที่ ๕๗ ว่าด้วย การรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘.

ฉบับที่ ๕๘ ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๔๔.

ฉบับที่ ๕๘ ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑).

ฉบับที่ ๕๙ ว่าด้วย ข้อห้ามและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ พ.ศ.๒๕๕๘.


หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!