ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images โครงการถวายพระพรออนไลน์ 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ กปน.
บริการของ กปน.
ความรู้เรื่องกิจการประปา
สถิติและการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์
ติดต่อเรา
no insert title on tag images   no insert title on tag images TH no insert title on tag images EN no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images

ผู้ใช้บริการ
อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบริการ
อ่านทั้งหมด

MOU
อ่านทั้งหมด

Organization
อ่านทั้งหมด


ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
       "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) สถานการณ์ หรือการกระทำที่คณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน ของการประปานครหลวง ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับการประปานครหลวง
 

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
      
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
        ผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ต้องหลีกเลี่ยงและไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของ กปน. เป็นสำคัญ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กปน. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ กปน.
2. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กปน. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กปน. หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกิจการของ กปน. ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน ที่ กปน. เป็นผู้ถือหุ้น
3. ไม่เข้าไปเสนอราคา หรือทำสัญญาเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในการซื้อ หรือจ้าง ของ กปน. รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเอง หรือในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
4. สร้างความมั่นใจต่อสาธารณะชนว่า การกระทำของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยผลประโยชน์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนตน
5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้ กปน. หรือการให้บริการของ กปน. เสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ
7. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
8. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดมั่นในประโยชน์ของ กปน. และสาธารณะเป็นสำคัญ
 
 

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อพบเห็นและประสบกับปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะทำอย่างไร?
• เกิดขึ้นกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียประโยชน์ ท่านก็ควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านก็ควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลทำให้การพิจารณาเบี่ยงเบนแต่หากเป็นเพียงคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่าท่านรู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย
• เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง คนใดกระทำการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง และทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการ การประปานครหลวง
 ผู้ว่าการ การประปานครหลวง
 สำนักคณะกรรมการ การประปานครหลวง
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ การประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ผ่านช่องทาง ดังนี้
• กล่องคุณธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ กปน.
• INTRANET : ระบบรับเรื่องร้องเรียนภายใน หัวข้อ "การทุจริตและประพฤติมิชอบ”
• INTERNET : ระบบรับเรื่องร้องเรียนภายนอก หัวข้อ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของ กปน.”
• ส่งทาง E-mail : anticor@mwa.co.th
• โทรศัพท์ – โทรสาร : โทรศัพท์ 0-2-504-0123 ต่อ 1608 , โทรสาร 0-2503-9854
• ส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายธรรมาภิบาล อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 6
400 ถนนประชาชื่น
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
 
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปน.
 
 

no insert title on tag images
no insert title on tag images   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125