ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร

ทิศทางและนโยบายขององค์กรปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : เม.ย. 2562

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของการประปานครหลวง
 
          การประปานครหลวง (กปน.) มีความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) โดย มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำให้ กปน. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล
 
          วิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (2560-2564) คือ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” ซึ่งวางเป้าหมายการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลโดยได้คะแนนคุณธรรมความโปร่งใส มากกว่า 90 คะแนน ดำเนินการส่งมอบน้ำประปาภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) รวมทั้งการลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือเพียง ร้อยละ 19 โดยมีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมและสร้างความมั่นคงของระบบประปา รวมทั้งการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบประปาและรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งรักษาความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ กปน. สามารถบริหารจัดการและมีเงินมาลงทุนได้อย่างคล่องตัว แม้จะมีอัตราค่าน้ำที่คงที่ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
 

 

 

 

 

 

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125