ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร

ทิศทางและนโยบายขององค์กรทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของการประปานครหลวง
 
 
การประปานครหลวง(กปน.) มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว จากกรอบการดำเนินงาน ด้วย "S-Link for MWA Sustainable Growth” ประกอบด้วย ความยั่งยืน(Sustainability) ความมั่นคง(Stability) ความเพียงพอ (Sufficiency) และสุุขอนามัย(Sanitary) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กปน. อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) ซึ่งมีรากฐานและแนวคิดบูรณาการทุกระบบงาน การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” วางเป้าหมายการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ดำเนินการส่งมอบน้ำประปาภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) การลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือเพียงร้อยละ 19 และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 10.8 เมตร
 
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) มุ่งเน้นในปฏิบัติการ 5 ด้านสำคัญ ดังนี้ 
 
  • ด้านที่ 1 : การยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance & SR)
  • ด้านที่ 2 : การมีองค์ความรู้และนวัตกรรมงานประปามืออาชีพ (KMLO & Innovation)
  • ด้านที่ 3 : การบูรณาการ IT และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (SMART IT& Technology) โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล กปน. ปี 2560 - 2564 (SMART MWA Roadmap) มีองค์ประกอบดังนี้ SMART Service, SMART Human, SMART Water และ Service Infrastructure
  • ด้านที่ 4 : การส่งมอบน้ำประปาปลอดภัย และให้บริการงานประปาถ้วนหน้าทั่วไทย (Water Safety Plan & Service Coverage)
  • ด้านที่ 5 : การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล (Balanced Stakeholder)
นอกจากนี้ กปน. โดยได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (2560 - 2564) ภายใต้กรอบแนวคิดในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกแปดแสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในระบบสูบจ่ายน้ำ ก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำใสเพิ่มที่สถานีสูบจ่ายน้ำต่างๆ ทั้งนี้ กปน. พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 ในการให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างความพึงพอใจและยกระดับการให้บริการน้ำประปากับประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นไป
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : พ.ค. 2560
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125