ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร


วันที่ 7 มี.ค. 2561
 
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่สำนักงานสาขาประปา โดยสำนักงานประปาสาขาจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับธนาคาร ซึ่งจะทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติการหักบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วการประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน
 
 
รายชื่อธนาคารที่รับชำระค่าน้ำ
 

 

      ธนาคารกรุงเทพ
 
         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 

 

       ธนาคารกรุงไทย
 
         ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

 

       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
         ธนาคารธนชาต
 

 

       ธนาคารกสิกรไทย
 
         ธนาคารอิสลาม
 

 

   ธนาคารทหารไทย
 
         ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 
        ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 
          ธนาคารทิสโก้
 

 

       ธนาคารไทยพาณิชย์
 
          ธนาคารไทยเครดิต
 
          ธนาคารยูโอบี
 
         ธนาคารซิตี้แบงก์
 

 

      ธนาคารออมสิน

          ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

 

 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125