ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

นโยบาย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง


วันที่ 24 ส.ค. 2560
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง
Website Privacy Policy of Metropolitan Waterworks Authority
----------------
การประปานครหลวง ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของการประปานครหลวง
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียน (Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง การประปานครหลวงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนผู้ใช้น้ำ เป็นต้น
  2. การประปานครหลวง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ การประปานครหลวงไม่สามารถรับรอง การดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การประปานครหลวง จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ-สกุล และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของการประปานครหลวง เท่านั้น
  2. การประปานครหลวง ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่การประปานครหลวง ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่การประปานครหลวงได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของการประปานครหลวง เป็นต้น การประปานครหลวงจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของการประปานครหลวง
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การประปานครหลวง อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น การประปานครหลวง จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ จากเว็บไซต์ของการประปานครหลวง
  2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อติชมใด ๆ หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ การประปานครหลวงยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของการประปานครหลวง
การประปานครหลวง
ที่อยู่ 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 504 0123
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125