ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้ >> อัตราค่าน้ำและบริการ

อัตราค่าน้ำและบริการอัตราค่าน้ำประปา (WATER TARIFFS)
ตั้งแต่ ธันวาคม 2542/Effective December 1999
 
ประเภทที่ 1
ที่พักอาศัย
Residence
 
ประเภทที่ 2
ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ
Commerce, Government Agency,
State Enterprise and Industry
ปริมาณน้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร
Volume (cu.m.)
ราคาค่าน้ำ
บาท/ลูกบาศก์เมตร
Baht/cu.m.
ปริมาณน้ำใช้
ลูกบาศก์เมตร
Volume(cu.m.)
ราคาค่าน้ำ
บาท/ลูกบาศก์เมตร
Baht/cu.m.
0-30
8.50
0-10
9.50
แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท
(Not less than 90.00 Baht)
31-40
10.03
11-20
10.70
41-50
10.35
21-30
10.95
51-60
10.68
31-40
13.21
61-70
11.00
41-50
13.54
71-80
11.33
51-60
13.86
81-90
12.50
61-80
14.19
91-100
12.82
81-100
14.51
101-120
13.15
101-120
14.84
121-160
13.47
121-160
15.16
161-200
13.80
161-200
15.49
มากกว่า 200
(over 200)
14.45
มากกว่า 200
(over 200)
15.81

หมายเหตุ (Remark) :
  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)
  • การขายเหมา(Bulk Sale) มีราคาเฉลี่ยดังนี้
    • ประเภทที่พักอาศัย(Residence) 10.50 บาท/ลบ.ม.(Baht/cu.m.)
    • ประเภทอื่นๆ (Others) 13.00 บาท/ลบ.ม. (Baht/cu.m.)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน


อัตราค่าบริการรายเดือน
ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2549
 

ขนาดมาตรวัดน้ำ

ค่าบริการรายเดือน
(บาท/เดือน)

ุ 1/2 นิ้ว

25.-

ุ 3/4 นิ้ว

40.-

ุ 1 นิ้ว

50.-

ุ 1 1/2 นิ้ว

80.-

ุ 2 นิ้ว

300.-

ุ 3 นิ้ว

400.-

ุ 4 นิ้ว

500.-

ุ 6 นิ้ว

900.-

ุ 8 นิ้ว

1,100.-

ุ 12 นิ้ว

3,500.-

ุ 16 นิ้ว

5,000.-


อัตราค่าบริการรายเดือนใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อและอปุกรณ์รวมทั้งการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามวาระให้ถูกต้อง เหมาะสมตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(4) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510


Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125