ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร

ผู้บริหาร กปน.not insert alt on tag images not insert alt on tag images
ผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวง

ผู้ว่าการ

นาย ปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการ
Mr. Prinya Yamasamit
Governor
 
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images not insert alt on tag images

ระดับรองผู้ว่า

 

 

 
 
 
น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ 
รองผู้ว่าการ
(บริหาร)
Miss Chawewan Uthaipibool 
Deputy Governor (Administration)
 
 
 
 
นาง อบอุ่น เศวตวงศ์
รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

Mrs. Obhoon Sawetavong Deputy Governor (Finance)
 
 
 
 
นาย สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์
รองผู้ว่าการ
(ผลิตและส่งน้ำ)

Mr. Somboon Sunanthapongsak
Deputy Governor
(Water Production and Transmission)
นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร 
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันตก)
Mr. Raksak Suriyaharn 
Deputy Governor (Western Services )
 
 
 
 
น.ส. สุพรรณี
กรัณย์กิตติคุณ
รองผู้ว่าการ
(บริการด้านตะวันออก)
Miss Supannee Karunkittikun
Deputy Governor
(Eastern Services )
 
 
 
นาย กวี อารีกุล
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

Mr. Kavee Areekul
Deputy Governor (Engineering and Construction)
 
 
นาง ลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน
รองผู้ว่าการ
(แผนและพัฒนา)

Mrs. Lawan Chatrungchewan
Deputy Governor (Planning and Development)
 
 
 
 
นาย กิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ
รองผู้ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Mr. Kittipong Apichaichankit 
Deputy Governor (Information Technology)
 
 
 

 
 
   

 

    
 
 
 
นาย ชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Mr. Chaiwat Vorapeboonpong
 MWA Expert Level 10
 
นาย ธำรง บูรณตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10

Mr.Thamrong Buranatrakul
MWA Expert Level 10
 
 
 
น.ส. ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10
Miss Tassanee Lerksantivong
MWA Expert Level 10

 
 
นาง ศรัณยา สีน้ำเพชร
ผู้เชี่ยวชาญ
การประปานครหลวง ระดับ 10

Mrs. Sranya Sinamphet
MWA Expert Level 10

 
 
 
 
 
 
 
 
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125