ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร

จริยธรรมการดำเนินงาน กปน. _ 
 
 
 
 
จริยธรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน.
( MWA CG Policy Statement )

จริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวง

บทนำ
 
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล กำหนดให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ ( Code of Ethics ) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี โดยกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตนเพื่อกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนได้ทราบ เข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่ และเฝ้าสังเกตให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจังด้วย
 
ในปี 2555 การประปานครหลวงได้ปรับปรุงจริยธรรมการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการละเว้นให้พิจารณาโทษทางวินัยด้วย
 
ทั้งนี้ ได้กำหนดจริยธรรมการดำเนินงานของ กปน. ไว้ดังต่อไปนี้
 
จริยธรรมการดำเนินงานขององค์กร
1. ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล
    1.1 ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือผู้กำกับดูแล โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
    1.3 บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
    2.1 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่หวังผลกำไรทางการเงินเป็นสำคัญ
    2.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    2.3 ให้ความสะดวกลูกค้าในทุกขั้นตอน ได้แก่ ช่องทางขอติดตั้งประปาใหม่ เพิ่มช่องทางรับชำระค่าน้ำประปา
    2.4 วางท่อประปาขยายบริการให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และหรือ เจ้าหนี้
    3.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
    3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า/เจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขโดยด่วน
    3.3 ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคู่ค้า/เจ้าหนี้ทุกราย
    3.4 ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้
    3.5 ช่วยเหลือคู่ค้าในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีต่อกัน

4. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
    4.1 ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน
    4.2 ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
    4.3 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
    4.4 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน ของพนักงาน
    4.5 ให้พนักงานถือปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณของพนักงานโดยเคร่งครัด

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
    5.1 คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ
    5.2 ไม่กระทำการใดที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    5.3 ชักชวนเยาวชนมาดูงานโรงงานผลิตน้ำประปา และสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศ
    5.4 ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 

จริยธรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจและการกระทำ
 • บริหารงานเพื่อประโยชน์ของรัฐ กปน. และพนักงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของ กปน.
 • บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
 • ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ กปน. หรือในกิจการที่มีลักษณะแข่งขันกับ กปน. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ กปน. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด ไม่เป็นกรรมการในองค์กรที่เป็นคู่แข่งขันของ กปน. และไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของ กปน.
 • ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปน.
 • ไม่กระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการใด ๆ ใน กปน. ที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ กปน. หรือ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
 • อุทิศเวลา และทุ่มเทความสนใจที่เป็นประโยชน์และจำเป็นให้กับ กปน. อย่างเต็มที่
 • มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้าง ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน.
จริยธรรมการดำเนินงานของผู้บริหาร
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับของ กปน. ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กปน.
 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ และ กปน. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
 • ไม่ใช้ข้อมูลของ กปน. ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
  • ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือ มีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กปน. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ กปน.
  • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กปน. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กปน. หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปน. ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ กปน. เป็นผู้ถือหุ้น
  • ต้องไม่เข้าไปเสนอราคา หรือทำสัญญาเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในการซื้อ หรือจ้าง ของ กปน. รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเอง หรือในนามบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งตนเอง รวมทั้งคู่สมรส เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
จริยธรรมการดำเนินงานของพนักงานและลูกจ้าง
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับของ กปน. ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กปน.
 • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ และ กปน. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
 • ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่นำความลับขององค์กรไปใช้ในทางที่ผิด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีกิริยามารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย ต่อผู้ร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน
  • ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานองค์กรของรัฐ และต้องรักษา เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
  • ต้องไม่เข้าไปเสนอราคา หรือทำสัญญาเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในการซื้อ หรือจ้าง ของ กปน. รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่ว่าจะกระทำในนามของ พนักงานและลูกจ้างนั้นเอง หรือในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งคู่สมรส เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125