ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำวิธีปฏิบัติ
 • ผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้น้ำ
  • คำนำหน้า
  • ชื่อ นามสกุล
  • ที่ใช้น้ำ
  • ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือการแจ้งหนี้
 • เอกสารประกอบที่ต้องนำไปเมื่อท่านไปยื่นคำร้อง ตัวอย่างแบบฟอร์มใบคำร้อง
  • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอใช้น้ำ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ถ้าเป็น นิติบุคคล หจก. หรือบริษัท ฯลฯ
   ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • หากท่าน ไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
   ให้นำหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปด้วย
  • เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น
   • กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล
    ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการออกให้ไปด้วย
 • การนำส่งคำขอและหลักฐาน
  ติดต่อด้วยตนเองที่ ส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาของการประปานครหลวง
  ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อ 1125 หรือ
  สำนักงานประปาสาขา
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125