ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images โครงการถวายพระพรออนไลน์ 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ กปน.
บริการของ กปน.
ความรู้เรื่องกิจการประปา
สถิติและการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์
ติดต่อเรา
no insert title on tag images   no insert title on tag images TH no insert title on tag images EN no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images

ผู้ใช้บริการ
อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบริการ
อ่านทั้งหมด

MOU
อ่านทั้งหมด

Organization
อ่านทั้งหมด

จริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวง
 
            จริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคม จรรโลงให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข จริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวง หมายถึง การกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือในการดำเนินธุรกิจของการประปานครหลวง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของการประปานครหลวงได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานของการประปานครหลวง ยึดถือปฏิบัติภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
            - มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ การประปานครหลวง
            - มาตรฐานจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน การประปานครหลวง (ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 27/2559)
            - ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงาน การประปานครหลวง (ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133/2552)
 
 
ประมวลจริยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวง
            ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว คณะกรรมการการประปานครหลวง จึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมการดำเนินงานการประปานครหลวง ตามข้อบังคับ
การประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 และได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญตามข้อบังคับมี 2 หมวด ดังนี้  ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552
 
หมวด 1 บททั่วไป
            กล่าวถึงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยให้ผู้ว่าการการประปานครหลวง มีอำนาจวางระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 
หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม
            ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1   มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ได้แก่
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบครัน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ 2   มาตรฐานจริยธรรมองค์กร ผู้ว่าการ และพนักงานการประปานครหลวงจะต้องยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักทั้ง 9 ประการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และการประปานครหลวง
 
ส่วนที่ 3   กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม กำหนดให้ผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ว่าการการประปานครหลวงกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้ การร้องเรียนหากมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 พนักงานถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

กรณีที่ 2 ผู้ว่าการการประปานครหลวงถูกร้องเรียนว่าประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ประธานกรรมการการประปานครหลวง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการทางจริยธรรมให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๕ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๕ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓

ส่วนที่ 4   ขั้นตอนการลงโทษ การประพฤติปฏิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม จะพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจและเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา หากผลการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม ผู้ที่ถูกสอบสวนจะมีความผิดทางอาญาซึ่งจะถูกดำเนินการทางกฎหมาย และมีความผิดทางวินัยซึ่งจะถูกดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวินัยของการประปานครหลวง


   
 
 

จริยธรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน.
(MWA CG Policy Statement)
no insert title on tag images
no insert title on tag images   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125