FAQ

FAQ

คำถาม เรื่อง BOD,pH คืออะไร
รายละเอียด อยากรู้ว่า ค่า BOD ค่า Ph คืออะไร อยากทราบแบบละเอียด เกี่ยวกับน้ำเสียอย่างไร อยากให้ช่วยส่งคำตอบมาให้ ด้วย ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี ต้องการนำข้อมูลไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งมาที่ kelvin-ton@thaimail.com ด้วย นะครับ ให้ออกในโฮมเพจของท่านด้วยก็ยิ่งด
คำตอบ กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การประปานครหลวง ขอเรียนชี้แจงคำถามของท่าน ดังนี้ 1. พีเอช คือค่าที่แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่มีสมบัติเป็นกรดจะมีค่าพีเอชน้อยกว่า 7 เป็นด่างจะ มีค่าพีเอชมากกว่า 7 และเป็นกลางจะมีพีเอชเท่ากับ 7 ค่าพีเอชของน้ำทิ้งมีความสำคัญในการบำบัดด้วยวิธีทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา จำเป็นต้องควบคุมค่าพีเอชของน้ำทิ้งให้คงที่ หรือควบคุมให้อยู่ในช่วงที่จำกัดไว้ 2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) คือปริมาณออกชิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ ย่อยสลายได้ ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน ค่าบีโอดีจะบอกถึงกำลังความสกปรกของน้ำเสียต่างๆ ในแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังใช้ในการออกแบบในการบำบัดน้ำเสียด้วย หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้จาก หนังสือในห้องสมุดต่างๆ เช่น - เคมีของน้ำ น้ำโสโครก และการวิเคราะห์ ของ อ.กรรณิการ์ สิริสิงห - คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย ของ ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ - การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน โดย เสริมพล รัตสุข และ ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!