ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ลดน้ำสูญเสีย
องค์การอนามัยโลก ได้ให้คำจำกัดความว่า น้ำสูญเสีย คือ น้ำที่สูญหายไปในระบบประปาโดยไม่สามารถระบุจำนวน เวลา สถานที่ได้ หากทราบว่าหายไปที่ไหน เท่าใด แม้ว่าจะเป็นท่อรั่วก็ไม่ถือว่าเป็นน้ำสูญเสีย สำหรับการประปานครหลวง น้ำสูญเสียคือปริมาณน้ำสูบจ่ายหักด้วยปริมาณน้ำที่ออกบิลและน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น น้ำใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งสามารถวัดหรือคำนวณได้
 
เป้าหมายในการลดน้ำสูญเสียของ กปน.
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานควบคุมระบบจ่ายน้ำและควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4(ปี 2545 -2549) ของ กปน.ที่ปรับเป้าหมายการลดน้ำสูญเสียใหม่ให้เหลือร้อยละ 30 ภายในปี 2549 และมีศักยภาพในการควบคุมรักษาอัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ที่ร้อยละ 30 อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนจนถึงปี 2560
 
มาตรการลดน้ำสูญเสีย ประกอบด้วย
 • มาตรการพื้นฐาน (Fundamental Measures)
 • มาตรการแก้ไข (Symptomatic Measures)
 • มาตรการปรับปรุงป้องกัน (Preventive Measures)
 • มาตรการพื้นฐาน (Fundamental Measures) ได้แก่
  • การเตรียมงานขั้นพื้นฐานเพื่อจัดหาและเตรียมสถิติข้อมูลต่างๆ โดยจัดทำและปรับปรุงระบบ-แผนที่ระบบท่อประปา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆ
  • การตรวจสอบสภาพที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ โดยการหาปริมาณหรืออัตราการรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำและวัดแรงดันน้ำรอบพื้นที่
 • ศึกษาเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ศึกษาวิธีการและเทคนิคในการตรวจหาท่อรั่วใต้ดิน วิธีการซ่อมท่อ และขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงท่อ ฯลฯ เป็นต้น
 • มาตรการแก้ไข (Symptomatic Measures) ได้แก่
  • การสำรวจหาท่อรั่ว ทั้งบนดินและใต้ดิน โดยใช้เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่วและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  • ซ่อมท่อและอุปกรณ์ท่อที่ชำรุดแตกรั่ว
 • มาตรการปรับปรุงป้องกัน (Preventive Measures) ได้แก่
  • ปรับปรุง/เปลี่ยนระบบท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานออกจากระบบ
  • ปรับปรุงระบบแผนที่ และจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินงานลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมการสูบจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลา
  • จัดทำแบบจำลองระบบโครงข่ายระบบท่อประปา (Network Model) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณ แรงดัน และทิศทางการไหลของระบบท่อประปาในขอบเขตพื้นที่ดำเนินงาน และนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในอนาคต
  • ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบน้ำสูญเสียแบบพื้นที่ย่อย (Distric Metering Area : DMA) รวมทั้งประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve : PRV) ในจุดที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำ
  • ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการลดน้ำสูญเสีย
การดำเนินงานลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง
นับตั้งแต่ก่อตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมา การประปานครหลวงได้ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและขยายพื้นที่บริการสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลข้อจำกัดด้านงบประมาณในการลงทุน จึงเลือกใช้ท่อและอุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีคุณภาพไม่สูงนัก และท่อที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 30 ได้ใช้งานมานานเกินกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ย 25 ปี ประกอบกับระบบประปาพื้นฐาน เช่น ระบบควบคุมการสูบจ่ายน้ำ ระบบควบคุมอัตราน้ำสูญเสีย ระบบแผนที่ท่อประปาและข้อมูลยังคงใช้เทคโนโลยีแบบเก่า ดังนั้น อัตราน้ำสูญเสีย จึงอยู่ในเกณฑ์สูง เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการสูบจ่ายน้ำมากขึ้น ตามลำดับ
 
การประปานครหลวงจึงได้จัดทำโครงการเพื่อลดน้ำสูญเสีย ดังนี้
 • ในปีงบประมาณ 2539 ได้เริ่มโครงการปรับปรุงท่อที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน โดยปรับปรุงท่อจ่ายน้ำขนาด 100 - 300 มม. ในอัตราปีละ 4% ของความยาวท่อจ่ายน้ำทั้งหมด
 • สำรวจหาท่อรั่วใต้ดินปีละ 2 รอบ ของพื้นที่ให้บริการ
 • เร่งรัดงานซ่อมท่อแตกรั่วให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจุดแตกรั่ว
 • ในปีงบประมาณ 2544 ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนลดน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ 3 สาขา ที่มีอัตราน้ำสูญเสียสูง คือ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท สำนักงานประปาสาขานนทบุรี (รวม บางบัวทอง) และสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ โดยมีเงื่อนไขให้ลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือไม่เกินร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 42 เดือน และรักษาระดับอัตราน้ำสูญเสียไม่เกินร้อยละ 30 ต่อไปอีก 6 เดือน ในโครงการฯ ผู้รับจ้างได้นำระบบพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสีย (District Metering Area : DMA) มาใช้งาน โดยการแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำของแต่ละสำนักงานประปาสาขา ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ แล้วติดตั้งอุปกรณ์เพื่อวัดน้ำเข้า/น้ำออก/แรงดันน้ำ จากนั้นจึงส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านเครื่องส่งสัญญาณระยะไกลไปยังห้องควบคุมการปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบอัตราการไหลตลอดจนแรงดันน้ำในแต่ละพื้นที่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถทราบอัตราการสูญเสียของน้ำประปาในแต่ละพื้นที่ย่อยได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การสำรวจ/ซ่อมท่อแตกรั่วมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ในปีงบประมาณ 2545 ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปีงบประมาณ 2545-2548)โดยมีเป้าหมายลดน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ 30 ภายในปีงบประมาณ 2549 และให้สามารถรักษาระดับอัตราน้ำสูญเสียไม่เกินร้อยละ 30 อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีขอบเขตการการดำเนินงานดังนี้ - จัดทำระบบพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) เพิ่มอีก 10 สาขา ให้ครบทั้งพื้นที่ให้บริการทั้งหมดของการประปานครหลวง พร้อมติดตั้งระบบส่งสัญญาณระยะไกลและห้องควบคุมการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงสถานีสูบจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบจ่ายน้ำ - ปรับปรุงท่อประธานที่หมดสภาพการใช้งานและเสริมจุดจ่ายน้ำ
 • ปัจจุบัน การประปานครหลวง อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ซึ่งเป็นการนำ IT มาช่วยปรับปรุงงานลดน้ำสูญเสียให้เป็นระบบมากขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบ SCADA และ DMA เพื่อเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน รวมถึงมีการก่อสร้างวางท่อประธานเพื่อเสริมการจ่ายน้ำในบางพื้นที่ด้วย การดำเนินงานตามโครงการนี้ จะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลบ้าง กปน. จึงพิจารณาดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชน แต่เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ ราวกลางปี 2550 น้ำประปาจะไหลแรงขึ้น และคุณภาพน้ำก็จะดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียด หรือต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ - ศูนย์บริการข้อมูลโครงการ โทร. 0 2791 8866 - CALL CENTER การประปานครหลวง โทร. 1125
 
t20100521070016_1138.jpg
t20100521070008_1139.jpg
t20100521070102_1140.jpg
t20100521070056_1141.jpg
t20100521070050_1142.jpg
t20100521070038_1144.jpg
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125