ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นายประชา ตันศิรินายประชา ตันศิริ
ชื่อ-นามสกุล :

     นายประชา ตันศิริ

วัน เดือน ปีเกิด :

     13 มีนาคม 2470

ประวัติการศึกษา :
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MASTER OF ENGINEERING (Public  Health)
  CALCULTA  UNIVERSITY, INDIA
 • MASTER OF SCIENCE IN SANITARY ENGINEERING
  HARVARD UNIVERSITY, U.S.A.
ประวัติการทำงาน :
 • พ.ศ.2493 - 2494 อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2494 - 2503 วิศวกรผู้ช่วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2504 - 2510 นายช่างเอก (EXECUTIVE  ENGINEERING)  กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125