ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นายสุวิช ฟูตระกูลนายสุวิช ฟูตระกูล
ชื่อ-นามสกุล :
     นายสุวิช  ฟูตระกูล
วัน เดือน ปีเกิด :

     15 สิงหาคม 2480

ประวัติการศึกษา :
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MASTER OF SCIENCE (Hydrology)
  COLORADO STATE UNIVERSITY
ประวัติการทำงาน :
 • พ.ศ.2502 นายช่างตรี   กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
 • พ.ศ.2505 นายช่างโท   กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
 • พ.ศ.2512 นายช่างเอก  กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125