ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นายเจริญ ภัสระนายเจริญ ภัสระ
ชื่อ-นามสกุล :

     นายเจริญ ภัสระ

วัน เดือน ปีเกิด :

     5 พฤศจิกายน 2496

ประวัติการศึกษา :
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารการพัฒนา เมือง) (เกียรตินิยมดีมาก) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125