ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

การขอยกเลิกการใช้น้ำขอยกเลิกการใช้น้ำ + ขอถอนเงินประกัน

 
เอกสารขอยกเลิกมิเตอร์น้ำ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) + สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
2. เอกสารผู้ครอบครองสิทธิ์
3. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
4. ใบมอบอำนาจ (ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.)
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ถอนเงินประกันการใช้น้ำ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน) + สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบเสร็จเงินประกันตัวจริง
3. ถ้าใบเสร็จหาย นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความ
4. ถ้าเจ้าของเดิมเป็นในนามบริษัทต้องประทับตราบริษัทที่เอกสารทุกใบ
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125