ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำการติดตั้งประปา

การติดตั้งประปาใหม่ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน
 
การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ
 
การติดตั้งประปาซ้ำ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ขอติดตั้งประปาซ้ำต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้น้ำประปาเดิม

 
หลักฐานประกอบการขอติดตั้งประปา

กรณีบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ
2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
- หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
- หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
- หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
- ทะเบียนบ้านชั่วคราว
- หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)
กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)
2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
- หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
- หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
- หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
- ทะเบียนบ้านชั่วคราว
- หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
- โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)


* เอกสารที่เป็นสำเนาโปรดรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125