Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร >> กิจกรรมส่งเสริมการกำกับที่ดี
การส่งเสริมธรรมาภิบาลของ กปน. ปีงบประมาณ 2555


 
คณะกรรมการ กปน. ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. เพื่อเป็นคู่มือแนวทางในการกำกับดูแล พร้อมกำหนดจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทราบผ่านทาง Website ทั้งภายในและภายนอก และวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ของ กปน.
 
ในยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้กำหนดค่านิยม คือ "มุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้พนักงานถือปฏิบัติและจดจำได้
 
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
 
กปน.ได้ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2551 เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย และทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน และกำหนดบทบาทในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ซึ่งระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
 
ผู้ว่าการได้มีบันทึกเวียนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำชับพนักงาน ลูกจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และในปีงบประมาณ 2553 ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำจรรยาบรรณของหน่วยงานเผยแพร่บนเวบไซต์
 
ในปีงบประมาณ 2554 ได้ตั้งหน่วยงานใหม่ คือ ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. รับผิดชอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
 
ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่สำคัญใน ปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้
 
»
จัดทำเว็บไซต์ธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG) เพื่อเผยแพร่ความรู้ การดำเนินกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ CG และนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

 
 
»
จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมะกับความโปร่งใส” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ CG See Through ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของการประปานครหลวง เพื่อรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความโปร่งใส
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดงาน และนายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ให้เกียรติถวายของที่ระลึก แด่พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) พระวิทยากร
 
 
 
»
จัดงาน MWA CG Day 2012 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
 
 ภายในงาน มีพิธีมอบรางวัลการคัดเลือก CG ต้นแบบระดับผู้นำและระดับบุคคล ที่เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม จากนั้นเป็นการเสวนาธรรมาภิบาล โดย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ และอาจารย์สุขุม นวลสกุล นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านธรรมาภิบาล และการประกวดการนำเสนอผลงานด้านธรรมาภิบาลของแต่ละสายงาน
 
 
 
»
การคัดเลือก CG ต้นแบบระดับผู้นำ และระดับบุคคล
 
กปน. ได้จัดโครงการ "CG My Idol" เพื่อคัดเลือก CG ต้นแบบระดับผู้นำ และระดับบุคคล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก CG ต้นแบบระดับผู้นำ จากผู้บริหารระดับ 8 และเทียบเท่า และ CG ต้นแบบระดับบุคคล จากพนักงานระดับ 2 - 7 ซึ่งได้มีประกาศผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และได้มอบรางวัลในงาน MWA CG Day 2012 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
ผลการคัดเลือก

1. CG ต้นแบบระดับผู้นำ ได้แก่
นายมานิตย์ พงศ์เฉลิมพร ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

2. CG ต้นแบบระดับบุคคล ได้แก่
(1) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ การประปานครหลวง)
นายมารุต ไพรศรี นักประชาสัมพันธ์ 4 ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ การประปานครหลวง
(2) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)
นางสุชาดา นาคย้อย ผู้อำนวยการกองสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ
(3) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)
น.ส.อังคณา เต็มโชติโกศล นักบริหารงานทั่วไป 6 กองเลขานุการ ผู้ว่าการ
(4) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1)
นายนันทวัฒน์ โรจน์วิวัฒนกุล นักบริหารงานทั่วไป 5
ส่วนซ่อมบำรุงระบบท่อและโยธา สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
(5) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2)
น.ส.จิตรอารีย์ มุงคุณ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
(6) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3)
นายสิริพงศ์ มัสกุล ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานประปาสาขาบางเขน
(7) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4)
นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
(8) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5)
นายกฤตย์ เลาหพิบูลรัตนา วิศวกร 5 ส่วนวางแผนงานลดน้ำสูญเสีย
กองวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีน้ำสูญเสีย ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
(9) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (นโยบายการเงิน)
นางอบอุ่น เศวตวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ
(10) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บัญชีการเงิน)
นางวรพิศ รัตนากร ผู้อำนวยการกองภาษีอากร ฝ่ายบัญชี
(11) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายศุภวุฒิ ตรีพาสัย หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิศวกรรม
กองพัฒนาระบบงานผลิตและวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
(12) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
นางอภิญญา โรจนะหัสดิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและวางแผนพัฒนางานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(13) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
นางสุวรรณา ภาครส ผู้อำนวยการกองกลาง ฝ่ายบริการกลาง
(14) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)
นายน้อย นวลปลอด ผู้อำนวยการกองวิชาการและข้อมูลการผลิตน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)
(15) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)
นายถนอมศักดิ์ ดวงดี หัวหน้าส่วนมอเตอร์และเครื่องควบคุม
กองบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีสูบจ่ายน้ำ
(16) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)
นายฉัตรชัย ชาติวัฒนานนท์ หัวหน้าส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ
(17) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
น.ส.ศรุติพร พ่วงศรี นักบริหารงานทั่วไป 5 ส่วนเลขานุการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
(18) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)
นายบรรจง วงษา ผู้อำนวยการกองก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออก ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิตและส่งน้ำ
(19) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
นายนิพนธ์ ศิริธนากิจ ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ
 
 
 
»
จัดอบรมการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของพนักงานให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างรากฐานด้านธรรมาภิบาลของ กปน. อย่างยั่งยืน
ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกริกเกียรติ์ เอกพจน์ ที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างวินัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรรมการบริหารมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นวิทยากร
 
 
 
»
จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "รัก กปน. รักษ์ความดี”  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
 
กปน. ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "รัก กปน. รักษ์ความดี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มาเป็นวิทยากร
 
ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ MWA CG See Through   ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของการประปานครหลวง เพื่อรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความโปร่งใส
 
 
 
 
»
จัดกิจกรรม CG Road Show เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กปน. ให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของ กปน.
 
 
 
»
การศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาล กปน. ของหน่วยงานภายนอก
 
คณะศึกษาดูงานจากธนาคารของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.กรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ของ กปน. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554
 
 
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช เยี่ยมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล ของ กปน. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555
 
 
กปน. ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของการประปานครหลวงให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การตลาด องค์การคลังสินค้า และผู้ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
 
 
 
คณะศึกษาดูงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารกำกับกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลของ กปน. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555
 
 
 
 
»
เผยแพร่ความรู้เรื่อง CG ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในต่างๆ เช่น บทความ "CG Story” ในวารสารน้ำก๊อก ข่าวประชาสัมพันธ์ "CG News” รายการเสียงตามสาย "CG มีดี” (ออกอากาศทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) เสาข่าว CG ที่สำนักงานใหญ่
 
»
จัดทำคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง และพิมพ์เผยแพร่ให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ โดยคู่มือฯ ดังกล่าวได้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็น Best Practice และผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีการเปิดรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายใน กปน. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

»
จัดให้มีข้อสอบด้านธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกเป็นพนักงานของการประปานครหลวง
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125