Fontsize
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม >> CSR ประปาเพื่อสังคม
กปน.ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้โรงเรียนทุ่งสองห้อง

วันที่ 23 มี.ค. 2555

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 กปน. ร่วมกับ คณะครูอาจารย์ โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 86 คน เข้าชมการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมกันนี้ กปน. ได้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมเข้าไปปรับปรุงสภาพโรงเรียน โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพการเรียนให้กับนักเรียน
  Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125