ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
มท. 2 ตรวจเยี่ยม กปน. ย้ำนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 2 ธ.ค. 2563

          วันนี้ (วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) มอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วยกรรมการ กปน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

          ในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบนโยบายให้ กปน. มุ่งเน้นความสำคัญเรื่องการลดน้ำสูญเสีย ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อร่วมเป็นกำลังหลักในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชน เช่น การใช้แอปพลิเคชัน MWA onMobile ในการติดต่อและใช้บริการต่าง ๆ กับ กปน. ทั้งการแสดงคุณภาพน้ำประปาแบบ Real Time การชำระค่าน้ำประปา การแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว วิธีการประหยัดน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังให้ กปน. มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นหลัก ลดความเหลื่อมล้ำ และให้ทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาคธุรกิจ และโครงสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กปน. ว่า ได้มอบให้ กปน. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้รองรับเทคโนโลยียุคประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล

Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125