Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร
ทิศทางและนโยบายขององค์กร


 
ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของการประปานครหลวง
 
 
การประปานครหลวง(กปน.) มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว จากกรอบการดำเนินงาน ด้วย "S-Link for MWA Sustainable Growth” ประกอบด้วย ความยั่งยืน(Sustainability) ความมั่นคง(Stability) ความเพียงพอ (Sufficiency) และสุุขอนามัย(Sanitary) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กปน. อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) ซึ่งมีรากฐานและแนวคิดบูรณาการทุกระบบงาน การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” วางเป้าหมายการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ดำเนินการส่งมอบน้ำประปาภายใต้แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) การลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือเพียงร้อยละ 19 และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 10.8 เมตร
 
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 (2560 - 2564) มุ่งเน้นในปฏิบัติการ 5 ด้านสำคัญ ดังนี้ 
 
  • ด้านที่ 1 : การยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance & SR)
  • ด้านที่ 2 : การมีองค์ความรู้และนวัตกรรมงานประปามืออาชีพ (KMLO & Innovation)
  • ด้านที่ 3 : การบูรณาการ IT และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (SMART IT& Technology) โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล กปน. ปี 2560 - 2564 (SMART MWA Roadmap) มีองค์ประกอบดังนี้ SMART Service, SMART Human, SMART Water และ Service Infrastructure
  • ด้านที่ 4 : การส่งมอบน้ำประปาปลอดภัย และให้บริการงานประปาถ้วนหน้าทั่วไทย (Water Safety Plan & Service Coverage)
  • ด้านที่ 5 : การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล (Balanced Stakeholder)
นอกจากนี้ กปน. โดยได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (2560 - 2564) ภายใต้กรอบแนวคิดในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีกแปดแสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่เพื่อสร้างประสิทธิภาพในระบบสูบจ่ายน้ำ ก่อสร้างขยายถังเก็บน้ำใสเพิ่มที่สถานีสูบจ่ายน้ำต่างๆ ทั้งนี้ กปน. พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 ในการให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างความพึงพอใจและยกระดับการให้บริการน้ำประปากับประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นไป
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : พ.ค. 2560
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125