ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
เมกะโปรเจค กปน. คืบหน้าต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน

วันที่ 9 พ.ย. 2563

           นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 มูลค่ากว่า 42,750 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
           โดยโครงการฯ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำ กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และกลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำใส ปัจจุบัน กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำได้ออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ และจะเริ่มขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 ส่วนอีก 2 กลุ่มงาน คาดว่าจะออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จทั้งหมดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 และจะเริ่มขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564 โดยคาดว่าทุกกลุ่มงานจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566-2567
           ทั้งนี้ โครงการฯ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์อิสระ (IO: Independent Observer) จากองค์กรดังกล่าวมาร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานออกแบบ การประกวดราคา ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ จนกระทั่งงานก่อสร้างทุกสัญญาแล้วเสร็จ
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125