เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561


 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
การประปานครหลวง (กปน.) ปีงบประมาณ 2562
 
แผนงาน /
โครงการ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปี
งบประมาณ 2562
 
เป้าหมายเบิกจ่าย ทั้งปี 4,500 ล้านบาท
1 ตุลาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2562
ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน ธันวาคม 2561
 
งบลงทุนเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน
883.4
ล้านบาท
 
 
 
คิดเป็นร้อยละของเป้าหมายทั้งปี
19.6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125