ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
ประปาชวนรู้
คุณภาพน้ำดิบการประปานครหลวง

วันที่ 6 ม.ค. 2548
 
ฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

น้ำประปาโดยความหมายที่ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงบัญญัติขึ้นจากคำภาษาอังกฤษ Water Supply หมายถึง น้ำสะอาด น้ำประปาจึงต้องผ่านกระบวนการหลากหลาย เพื่อให้เป็นน้ำสะอาด

น้ำประปาในประเทศไทยผลิตขึ้นจากน้ำดิบในแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง คู บึง สระ ที่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษไม่ให้ปนเปื้อนสารมลพิษทุกชนิดจากอากาศ บนดิน ใต้ดิน

น้ำดิบการประปานครหลวง มี 2 แหล่งหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี ผ่านคลองประปา 1 ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เสร็จในรัชกาลที่ 6 และแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม ผ่านคลองประปา 2 ขุดขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน ประมาณต้นเดือน มีนาคม 2545 จะเปลี่ยนจากแม่น้ำท่าจีนไปใช้เขื่อนแม่กลอง (เขื่อนวชิราลงกรณเดิม) จังหวัดกาญจนบุรีแทน

แหล่งน้ำดิบทั้ง 2 แหล่ง ได้รับการคุ้มครองมิให้ปนเปื้อนมลพิษ โดย มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน) กำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปานคร-หลวง ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำบริเวณที่การประปานครหลวงจะชักน้ำดิบเข้าคลองประปาทั้ง 2 ห้าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำทิ้งประกอบด้วยสารพิษทุกชนิด ห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำทิ้งเกินวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร ให้ควบคุมน้ำทิ้งชุมชนตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารและให้พื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเป็นเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ให้ดูแลกิจกรรมการเกษตรที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย มลพิษสูง เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฟาร์มสุกร ให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลคลองในพื้นที่ปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำจากคลองอื่นซึ่งอาจมีความสกปรกปนเปื้อนสูงจนมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปผลิตน้ำประปา

คลองประปาทั้ง 2 สาย ก็มีพระราชบัญญัติรักษาคลองประปาห้ามกิจกรรมทุกชนิดที่อาจทำอันตรายแก่คลองประปาและคุณภาพน้ำในคลองประปา

กิจการน้ำประปาเป็นกิจการสาธารณูปโภค เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตในพื้นที่ นอกจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของการประปาเองแล้ว ยังมีหน่วยงานรัฐ หน่วยงานอิสระ รับผิดชอบดูแลเป็นภารกิจหลักอีกมากมายหลายหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร : สำนักอนามัย กองควบคุมและจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข : กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณ-สุข กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม : กรมเจ้าท่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงมหาดไทย : จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชมรมตาวิเศษ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน หมู่บ้านรักษ์แม่น้ำ ฯลฯ

การประปานครหลวง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งน้ำและคลองประปาโดยเฉพาะหลายหน่วยงาน คือ สำนักงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายผลิตอิสระและคลองส่งน้ำ ฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ นอกจากสำรวจ ตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งน้ำและคลองประปาแล้ว ยังเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์คุณภาพ ทั้งวิเคราะห์เองและส่งหน่วยราชการวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอตลอดปี ช่วงเวลาที่ไม่มีการวิเคราะห์หรือมีการวิเคราะห์ แต่ต้องตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นที่วิเคราะห์ประจำอยู่แล้ว คือ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจตลอดเวลาว่าน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาเป็นน้ำดิบคุณภาพดี เหมาะสมที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ของการประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125