การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนเจริญนครและถนนราษฎร์บูรณะบางพื้นที่วันที่20มิถุนายน2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่18มิถุนายน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 15 มิถุนายน 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2561
กปน. ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต ต่อเนื่องปีที่ 4 เน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

วันที่ 21 พ.ย. 2561

...ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล สนองวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์ กปน. เน้นการบริการที่ดีแก่ประชาชน

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ได้จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ "กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์หลักธรรมาภิบาลของ กปน. ในการดำเนินงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร นำไปสู่องค์กร Zero Corruption อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของ กปน. ให้ความสำคัญกับการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ด้วยการร่วมกันแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนงานของ กปน. ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและสร้างความเป็นธรรมในการให้บริการประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของรัฐบาล สอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ กปน. ยกระดับสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยให้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ของพนักงานทุกระดับ ภายในเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้ กปน. เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125