Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
เกี่ยวกับ กปน. >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร
แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า


 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : มิ.ย. 2562
 
การดำเนินงานตามภารกิจ : การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี
 
 

แผนปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน


แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
 
การจัดทำแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 นั้น กปน. ได้จัดทำขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ 4 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) (2562 – 2564) ซึ่งได้มีการทบทวนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้ระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ฯ คือ ปี 2562 – 2564 สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นแผนงาน/โครงการคลอบคลุมตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) โดยแบ่งเป็นมิติ/มุมมองทั้งสิ้น 6 มิติ อันได้แก่
  • มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective)
  • มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)
  • มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)
  • มิติด้านกระบวนการ (Internal Process Perspective)
  • มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective) 
  • มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Societal Responsibility Perspective)

รวมทั้งได้พิจารณาความสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆ ในระดับต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ตลอดจนแผนปรับปรุงองค์กร (OFIs Roadmap) ประกอบในการจัดทาแผนงาน/โครงการ โดยสรุปเป็นแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ


 ปีงบประมาณ 2560
 ปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2562
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125