เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561


 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
การประปานครหลวง (กปน.) ปีงบประมาณ 2561
 
แผนงาน /
โครงการ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปี
งบประมาณ2561
 
เป้าหมายเบิกจ่าย ทั้งปี 3,688.0 ล้านบาท
1 ตุลาคม 2560 ถึง
30 กันยายน 2561
ผลการดำเนินงานสะสมถึงเดือน มีนาคม 2561
 
งบลงทุนเบิกจ่ายสะสมเป็นเงิน
1,837.8
ล้านบาท
 
 
 
คิดเป็นร้อยละของเป้าหมายทั้งปี
49.8%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125