ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์

วันที่ 7 มี.ค. 2561
 
ที่ตัวแทนชำระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)
 
 
          เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
 

              ธนาคารไทยพาณิชย์    

Pay at Post (ไปรษณีย์ไทย)
 

                ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

              Just pay (TOT)
 

                ธนาคารกสิกรไทย

              m Pay STATION (AIS)
 

                ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          True shop

            ธนาคารทหารไทย

           การไฟฟ้านครหลวง
 

               ธนาคารออมสิน

         เทสโก้ บิล เพย์เมนท์
 
               ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
               บิ๊กซี
 

               ธนาคารกรุงเทพ

      CenPAY (ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์)

 

 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125