ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)


 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มี.ค. 2562
 
ผู้ใช้น้ำสามารถดาวน์โหลด Mobile Applicaiton และชำระค่าน้ำประปาผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังนี้
(เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)
 
    MWA on Mobile
 
 
   แอร์เพย์  **
 
 
     mPay (AIS)
 
 
   ธนาคารออมสิน
 
 
     True Money
 
   เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 
 
    ธนาคารกสิกรไทย
 
 
     ธนาคารกรุงไทย **
 
     ธนาคารทหารไทย **
 
     ธนาคารไทยพาณิชย์
 
    easyBills
 
 
 
 
 
 
** สามารถชำระเกินกำหนดได้ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125